نحوه پشتیان گیری از Sql

تهیه پشتبان از sql

نحوه تهیه فایل پشتیبان در Sql server

در این آموزش با استفاده از کد های sql server میتوان از پایگاه داده مورد نظر پشتیبان تهیه کرد.

روش اول:

BACKUP DATABASE databasename

TO DISK = filepath;

روش دوم:

در این روش از متد Defrential برای پشتیبان گیری استفاده میشود. در این نوع متد، بک آپ از آخرین تغییرات پس از پشتیبان فول، بک آپ گرفته میشود.

BACKUP DATABASE databasename

TO DISK = filepath
WITH DIFFERENTIAL;

 
 نمونه کد برای پشتیبان گیری از دیتابیس TESTDB :
 
BACKUP DATABASE testDB
TO DISK = ‘D:\backups\testDB.bak’;
 

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.