دستور update در sql

دستور update در sql

طرز نوشتن دستور update در sql server

برای ویرایش اطلاعات فیلد های ذخیره شده در دیتابیس یا به بیان ساده تر ویرایش ستون های یک رکورد در دیتابیس sql از دستور update استفاده میکنیم.
برای این کار به یک فیلد که شناسه هر رکورد بوده و به صورت یکتا در کل آن جدول استفاده شده باشد به عنوان کلید اصلی نیاز داریم.
ساختار دستور update به شرح زیر میباشد:

Update tbl_name Set fld1=…. , set fld2=… where fld_key

در دستور فوق tbl_name نام جدول و fld نام فیلدهای مورد نظر میباشد.

نکته مهم اینکه در انتها و بعد از where میبایست نام فیلدی که به عنوان کلید اصلی در جدول دیده شده است آورده شود.

اگر هیچ گونه شرطی برای دستور update قرار نگیرد کل فیلد های جدول به یکباره ویرایش خواهد شد.

طرز نوشتن دستور update در sql

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.