دستور select در sql server

دستور update در sql

دستور select در sql 

برای فراخواندن اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده sql از دستور Select استفاده میکنیم.

 دستور select برای شروع دارای ساختار ساده ای میباشد که میتواند کلیه اطلاعات یک جدول یا یک view را فراخوانی کند.

نحوه استفاده از این دستور به صورت زیر میباشد:

SELECT CustomerName, City FROM Customers

SELECT * FROM Customers

در هر دو حالت کلیه سطرها برگردانده میشود وبا این تفاوت که در خط اول ستون ها یا فیلد های مورد نظر مشخص شده ولی در سطر دوم کلیه ستون ها انتخاب شده اند.

دستور select در sql دارای ساختارهای دیگری نیز میباشد که در جلسات بعدی بررسی خواهد شد.

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.