دستور INNER JOIN در sql

دستور update در sql

دستور inner join در sql

از دستور INNER JOIN در sql برای ترکیب ستونهای دو جدول در کنار هم استفاده میشود.

لازمه ی اسفاده از این دستورات استفاده از کلید های اصلی یک جدول در جدول دیگر میباشد.
این دستور دارای ساختار های محتلفی میباشد که نحوه ترکیب جداول آن به شکل زیر میباشد:

ساختار دستور join در sql :

SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.