دستور delete در sql server

دستور update در sql

دستور delete در sql server

برای حذف یک رکورد از پایگاه داده sql server از دستور delete استفاده میشود.
برای استفاده از این دستور حداقل نیاز به یک فیلد اصلی برای استفاده در شرط نیاز داریم.
باید دقت شود که در صورتی که شرطی اعمال نشود کلیه محتویات آن جدول  delete  خواهد شد.
نحوه استفاده از این دستور به شکل زیر میباشد:

دستور Delete در sql server

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.