توابع MIN و MAX در SQLSERVER

توابع min و max در sqlserver

نحوه بدست آوردن بیشترین و کمترین مقدار در ستون های جداول SQLSERVER.


برای بدست آورد این مقادیر در کوئری sqlserver از توابع min() و max() به شکل زیر استفاده میکنیم.

استفاده از تابع MIN برای بدست آوردن کمترین مقدار:

SELECT MIN(column_name) FROM table_name WHERE condition;

 استفاده از تابع MAX برای بدست آوردن بیشترین مقدار:

SELECT MAX(column_name) FROM table_name WHERE condition;

به مثال زیر توجه فرمایید:
SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice FROM Products;

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.