استفاده از دستور where در sql

دستور update در sql

آموزش دستور where در sql server

به طور کلی از کلمه کلیدی where  در بیشتر دستورات sql به جهت فیلتر کردن رکورد های جدول استفاده میشود.
این فیلتر کردن توسط where  میتواند برای فراخوانی و یا انجام عملیات حذف و ویرایش صورت بپذیرد.

ساختار دستور where در sql به صورت زیر میباشد:

SELECT * FROM tbl_student WHERE id=5

UPDATE tbl_student SET name=’ALI’ WHERE id=5

همانطور که مشخص میباشد در دستورات فوق برای انجام عملیات select  و update  روی یک رکورد خاص از کلمه ی کلیدی where استفاده شده است.

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.